About History and Location.....

Anikia ?uliana,Roma imparatorlu?u'nun ?nde gelen ailelerinden, I. Theodosius soyundan gelmekteydi. Babas? Flavius Anikius Olybrius 472 y?l?nda Bat? Roma imparatoruydu. Anne soyu Do?u hanedan?na dayan?yordu. Annesi Placidia, I.Theodosius'un torununun torunu ve III. Valentinianus'un k?z?yd?. Valentinianus ise ünlü Galla Placidia'n?n o?luydu. Anikia luliana Miladi 462 y?l?nda Konstantinopolis'te do?mu? ve bütün ya?am?n? burada ge?irmi?tir (Deya Nüket ?zer, “Bizansta Kad?n Olmak… Anikia ?uliana”, ?stanbul, 44., (2003), 46.) Anikius Olybrius'un k?z? Anikia ?uliana 524-527 aras?nda, Sara?hane'de Ayios Polieuktos (Polyevktos) Kilisesi'ni yapt?rm??t?r. Bu kilisenin bugün Sara?haneba??'nda temel kal?nt?lar? g?rülebilmektedir. ?uliana bu kiliseyi, kendi saray?n?n yak?n?nda in?a ettirmi?ti.Ayios Polieuktos (Polyevktos) Kilisesi, 1964-65 y?l? kaz?lar?nda ortaya ??kar?lm??t?r. Anikia luliana'n?n Aziz Polieuktos ad?na yapt?rd??? kilise, Bizans tarihinde ?zel bir d?neme denk dü?er.?mparatorluk soyundan gelen ve bir soyluluk unvan? olan “Patrikia”unvan?na sahip Anikia ?uliana; ailesinin, servetinin ve sanat hamili?inin kendisine kazand?rd??? ün d???nda, devrinin dini ve siyasi olaylar?nda da ?nemli rol oynam??t?r. Emrinde ?o?unlu?u had?mlardan olu?an ?ok say?da hizmetkar?n?n bulundu?u bugünkü Sara?haneba??’ndaki kona??nda ya da saray?nda, d?nemin bilim adamlar?n?, sanatkarlar?n? ve din adamlar?n? devaml? surette misafir eder ve onlar? a??rlard?. Bu saray, ilmi meclislere de ev sahipli?i yapt??? gibi ?uliana, ilim ehli ve din adamlar?na maddi desteklerini de esirgemezdi. Anikia ?uliana d?neminde bir ?ok antik t?p kitab?n? Grek?eye ?evirttirmi?tir.(T?p ilmi ile beslenme birbirinden ayr? dü?ünülmedi?inden, eski t?p kitaplar? yemek tariflerini de kapsamaktayd?.Anikia Iuliana, antik d?nem yemek tariflerini ve sa?l?kl? beslenme y?ntemlerini de elde etmi? oluyordu. Nevra Necipo?lu “Anikia Iuliana” Dünden Bugüne ?stanbul Ansiklopedisi I 1993 ) 511-512'de Konstantinopolis'i ziyaret eden Aziz Sabanla yak?nl?k kurup onunla s?k s?k g?rü?meler ger?ekle?tirmi?tir. Hatta Ortodoksluk doktrininin koyu taraftar? oldu?u bilinen Anikia ?uliana, Halkedon Konsili ilkelerine daima sad?k kalm??. Monofizit-Ortodoks ?eki?melerinden do?an Akakios'un ba?latt??? dinsel ak?m, Roma ile Konstantinopoilis kiliseleri aras?nda 484-519 y?llar? aras?nda ge?ici bir b?lünmeye yol a?t???nda faal davranarak kiliseler aras?ndaki sürtü?meye son vermek amac?yla Papa Hor?nisdas'ia mektupla?m??t?r. ( Nevra Necipo?lu “Anikia Iuliana” Dünden Bugüne ?stanbul Ansiklopedisi I 1993 ) Süleyman Faruk G?ncüo?lu Ekteki heykel ba?? Anikia ?uliana'ya ait olup ABD Metropolitan Müzesinde sergilenmektedir. Anicia Iuliana | Byzantine art in the Metropolitan Museum of Art | Byzantine statues in the United States | 6th century statues https://www.replicadealer.net